Aanbevelingen

EN 13779: Aanbevelingen en tips voor een comfortabel binnenklimaat

De Europese standaard EN 13779 is een richtlijn voor de prestatie-eisen voor binnenlucht. De norm heeft een duidelijk doel: het scheppen van een comfortabel en gezond binnenklimaat met behoud van acceptabele installatie- en bedrijfskosten. Om een goede binnenluchtkwaliteit (IDA) te bereiken definieert EN 13779 filterprestaties waaraan systemen moeten voldoen. De normering houdt rekening met de buitenluchtkwaliteit (ODA). Die kent drie niveaus, van ODA 1 – zuivere lucht met tijdelijke verontreinigingen, zoals op het platteland – tot ODA 3. Deze lucht bevat hoge concentraties gassen en fijnstof en wordt vaak aangetroffen in steden met industrie. Onder fijnstof verstaat EN 13779 het totale aantal vaste deeltjes en Aerosolen in de buitenlucht. Qua verontreinigende gasvormige stoffen.

Aanbevelingen en tips gaat het om concentraties van CO2, CO, NO2, SO2 en vluchtige organische stoffen (VOS). Tabel 1 geeft de grenswaarden aan tussen de ODA-categorieën. Filtratie beoogt een bepaald niveau van binnenluchtkwaliteit (IDA) te behalen. IDA kent vier niveaus. IDA1 is lucht van het schoonste niveau, IDA 4 is het meest verontreinigd. Zoals u in tabel 2 kunt zien is de IDA-classificatie gebaseerd op een combinatie tussen het CO2-niveau, vergeleken met de buitenlucht, en het volume aan buitenlucht dat door de installatie per uur per persoon naar binnen wordt gebracht. Tabel 3 toont welke filterklassen (M5 tot en met F9) u volgens de EN 779:2012-norm nodig heeft om, uitgaande van ODA de gewenste IDA te verkrijgen. GF staat voor gasfilter ofwel actiefkoolfilter.

 

Filterrendement versus penetratie

Welk filter heeft u nodig om de efficiëntie te behalen die u wenst? Op die vraag geeft tabel 4 antwoord. Het filterrendement van luchtfilters is sterk afhankelijk van de hoeveelheid fijnstof die afgevangen wordt. Onder (submicron)fijnstof verstaan we deeltjes in de grootte van 0,3 tot 1 micrometer. De mate waarin zulke deeltjes doordringen in het filter heet de penetratiefactor. De penetratiefactor wordt gebaseerd op de penetratie van de F9 klasse (penetratiefactor 1). Een F7-filter heeft een penetratie van 46%, terwijl een M5-filter een penetratie van 93% heeft. De penetratiefactor hebben we in beeld gebracht in figuur 1. U ziet welke deeltjes door welk filtertype kunnen worden tegengehouden.

int._norm_tabel_M5-F9

Aanbevelingen om luchtfilters te vervangen

Wanneer men aan het vervangen van luchtfilters denkt, speelt het economisch oogpunt altijd een belangrijke rol. Er bestaan meer parameters die bepalen of u filters moet vervangen. Houd bijvoorbeeld rekening met de einddruk (energieconsumptie), hygiëne (bacterie en schimmelgroei) en het aantal bedrijfsuren dat de installatie draait. In tabel 5 hebben we voor de filterklassen F5 tot en met F9 de beginweerstand uitgezet tegen de eindweerstand. Daarbij gaan we telkens uit van eenzelfde luchtvolumestroom en luchtsnelheid. Tabel 6 toont de frequentie waarmee de eerste en tweede filtertrap en het recirculatieluchtfilter –retour- of afvoerlucht – vervangen moeten worden. De wisselfrequentie is uitgedrukt in bedrijfsuren én jaren. Om afzuig- en uitlaatsystemen te beschermen is voor retour- en afvoerlucht ten minste filterklasse M5 vereist. Gebruik bij voorkeur dezelfde filterklasse als bij de toevoerlucht.

aanbeveling3