Ogólne warunki sprzedaży AFPRO Filters Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. W rozumieniu niniejszych warunków, Odbiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługi lub nabywająca towar od Afpro Filters Sp. z o.o.

1.2. Jeśli umowa zawarta pomiędzy Afpro Filters Sp. z o.o. a Odbiorcą nie stanowi inaczej, zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Oferty

2.1. Złożona przez Afpro Filters Sp. z o.o. propozycja złożenia zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jeśli nie zawiera istotnych postanowień przyszłej umowy z Odbiorcą.

2.2. Wszelkie materiały zamieszczone w katalogach, cennikach, na stronach internetowych lub w ogłoszeniach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.3 Afpro Filters Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji usługę lub dostawę bądź sprzedaż towaru zgodnie z przedstawioną przez siebie ofertą oraz na podstawie zamówienia Odbiorcy.

2.4 Ceny przedstawione przez Afpro Filters Sp. z o.o. w ofercie:

  • ustalane są przy założeniu dostawy towaru ex works magazyn;
  • nie zawierają podatku VAT, kosztów importowych i innych opłat;

  • nie zawierają kosztów pakowania, ładowania lub rozładowywania towaru, transportu i ubezpieczenia;

2.5 Odbiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych Afpro Filters Sp. z o.o. danych i informacji niezbędnych do zawarcia umowy (w zakresie rysunków, wyliczeń, parametrów i innych).

3. Prawa autorskie

3.1. Afpro Filters Sp. z o.o. pozostaje wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do dostarczanych przez siebie towarów i świadczonych usług, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.2. Odbiorca zobowiązuje się korzystać z danych technicznych udostępnionych przez Afpro Filters Sp. z o.o., zawartych m.in. w wykresach, rysunkach i projektach, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego, bez udostępniania osobom trzecim.

3.3.  Odbiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie danych technicznych, o których mowa w ust. 3.2., pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 80.000 złotych za każdy dzień naruszenia powyższego obowiązku.

4. Umowa

4.1. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Afpro Filters Sp. z o.o. bądź, jeżeli pisemne potwierdzenie nie jest wymagane, z chwilą przystąpienia przez Afpro Filters Sp. z o.o. do jej realizacji, chyba że Strony postanowiły inaczej lub co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia umowy winny być sporządzane na piśmie, pod rygorem nieważności.

4.3. Afpro Filters Sp. z o.o. jest uprawniona do posługiwania się w ramach zawartej umowy wybranymi przez siebie podwykonawcami oraz do dokonania przelewu praw i obowiązków wynikających z zawartej z Odbiorcą umowy.

5. Zmiany cen

5.1 Afpro Filters Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość uzasadnionej zmiany cen w przypadku, gdy termin wykonania umowy jest dłuższy niż trzy miesiące bądź gdy z przyczyn niezależnych od Stron lub z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, opóźnienie w wykonaniu umowy przekracza trzy miesiące. W przypadku, gdy zmiana powoduje podwyższenie wartości umowy o więcej niż 5 % brutto, Odbiorca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy, w terminie 7 dni od daty poinformowania Odbiorcy o powyższej zmianie. Zapis nie dotyczy umów zawartych z konsumentami.

6. Dostawy

6.1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, dostawa towaru następować będzie loco magazyn Afpro Filters Sp. z o.o.

6.2. Z chwilą wydania towaru, na Odbiorcę przechodzą wszelkie ryzyka z nim związane, m.in. ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru.

6.3. Terminem wykonania umowy przez Afpro Filters Sp. z o.o. jest, odpowiednio, termin wydania towaru bądź termin rozruchu.

6.4. W przypadku zaistnienia przeszkody w wykonaniu umowy, za zaistnienie której żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, Strony ustalą nowy termin wykonania umowy, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia przeszkody. Powyższa sytuacja nie będzie rozumiana jako opóźnienie w wykonaniu umowy. Odbiorcy nie przysługuje w omawianej sytuacji odszkodowanie z tytułu przesunięcia terminu wykonania umowy. Zapis nie dotyczy umów zawartych z konsumentami.

6.5. Zapis z ust. 6.4. powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków.

6.6. W przypadku nie odebrania towaru w umówionym terminie przez Odbiorcę, Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona jest do przechowania towaru, na koszt i ryzyko Odbiorcy. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w terminie trzech tygodni po upływie terminu jego odebrania, Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od umowy zawartej z Odbiorcą ze skutkiem natychmiastowym, zatrzymania otrzymanej zaliczki, jeśli była dana, i sprzedaży towaru osobie trzeciej. Postanowienia powyższe nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Afpro Filters Sp. z o.o. naprawienia szkody wynikającej z nieodebrania towaru lub odstąpienia od umowy. Zapis nie dotyczy umów zawartych z konsumentami.

7. Transport towaru

7.1. Transport towaru odbywa się na koszt i ryzyko Odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest ubezpieczyć towar podczas transportu od wszelkich ryzyk.
7.2. Z chwilą wydania towaru, wszelkie koszty z nim związane, łącznie z kosztami instalacji i rozruchu, przechodzą na Odbiorcę, chyba że Strony umówiły się inaczej.

8. Siła wyższa

8.1. Afpro Filters Sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, będące wynikiem siły wyższej.

8.2. Siła wyższa oznacza wydarzenie, na które Afpro Filters Sp. z o.o. nie ma wpływu, które nie jest wynikiem niedopatrzenia bądź błędu i które nie jest do przewidzenia. Do takich zdarzeń należą, choć się do nich nie ograniczają, wojny lub rewolucje, katastrofy, pożar, powódź, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny i embarga.

8.3. W trakcie trwania siły wyższej, Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona jest do zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań wobec Odbiorcy. Jeśli okres trwania siły wyższej trwa ponad dwa miesiące, każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od umowy, bez prawa żądania zapłaty odszkodowania od drugiej Strony z tego tytułu.

8.4. W przypadku, gdy podczas trwania siły wyższej, lub pomimo jej wystąpienia, Afpro Filters Sp. z o.o. zrealizuje częściowo świadczenie na rzecz Odbiorcy albo będzie w stanie je zrealizować i świadczenie to przedstawia dla Odbiorcy samodzielną wartość, Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona jest do żądania częściowej zapłaty, z tytułu częściowego wykonania zobowiązania.

9. Gwarancja

9.1. Afpro Filters Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez siebie usług i dostarczanych towarów.

9.2. Afpro Filters Sp. z o.o. udziela 6 –miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie usługi i dostarczone towary, liczonej od daty odpowiednio – wykonania prac lub wydania towaru. W przypadku towaru, którego producentem jest osoba trzecia, bądź w przypadku prac wykonanych przez osoby trzecie, gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy została przez te osoby przewidziana.

9.3. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują zgłoszonych przez Odbiorcę braków w zakresie stopnia funkcjonalności towaru, jako że funkcjonalność jest w przeważającej mierze uzależniona od czynników niezależnych od Afpro Filters Sp. z o.o.

9.4.Roszczenia gwarancyjne nie przysługują również:

a) w zakresie normalnego zużycia towaru;

b) gdy osoby trzecie wprowadziły zmiany w towarze lub pracach albo dokonały naprawy towaru;

c) w przypadku użycia towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

d) w przypadku niewłaściwego utrzymania, przechowywania, konserwacji lub jakiegokolwiek nieprawidłowego użycia towaru.

9.5. Wykonując obowiązki gwarancyjne, Afpro Filters Sp. z o.o. może, według swojego uznania, wymienić towar na nowy, naprawić towar lub zmniejszyć cenę towaru.

9.6. Istnienie roszczeń gwarancyjnych po stronie Odbiorcy nie zwalnia Odbiorcy od obowiązków dokonania zapłaty na rzecz Afpro Filters Sp. z o.o., ani nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Odpowiedzialność

10.1. Odpowiedzialność Afpro Filters Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady pokrywa się swoim zakresem z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji określoną w ust. 9 powyżej. W przypadku, gdy okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn, odpowiedzialność Afpro Filters Sp. z o.o. wykracza poza powyższy zakres, Afpro Filters Sp. z o.o. odpowiada do sumy ubezpieczenia, uiszczonej w związku ze szkodą poniesioną przez Odbiorcę. W przypadku, gdy cała szkoda nie zostanie naprawiona przez ubezpieczyciela, lub gdy ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, odpowiedzialność Afpro Filters Sp. z o.o. jest ograniczona do kwoty 15.000 Euro, przeliczonej na PLN po kursie z daty zaistnienia szkody.

10.2. Afpro Filters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje, za wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

10.3. Afpro Filters Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód następczych, pośrednich oraz utraconych korzyści, poniesionych przez Odbiorcę lub osoby trzecie.

10.4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do umów zawartych z konsumentami.

11. Zastrzeżenie prawa własności

11.1. Afpro Filters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu wykonania przez Odbiorcę wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

11.2.W przypadkach, kiedy zastrzeżenie prawa własności nie jest możliwe, Odbiorca zobowiązuje się do przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia, na warunkach uzgodnionych przez Strony.

11.3. W sytuacji, gdy przed przejściem własności towaru na Odbiorcę, towar ulegnie całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona będzie, według własnego wyboru, do żądania zapłaty całej ceny lub żądania otrzymania odszkodowania, które Odbiorca uzyska tytułem poniesionej szkody. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Afpro Filters Sp. z o.o. o całkowitym lub częściowym zniszczeniu towaru. Na pierwsze żądanie Afpro Filters Sp. z o.o., Odbiorca zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Afpro Filters Sp. z o.o. praw do otrzymanego odszkodowania i/lub przelania praw wynikających z zawartej przez Odbiorcę umowy ubezpieczenia oraz do współdziałania z Afpro Filters Sp. z o.o. w zakresie wszelkich formalności związanych z otrzymaniem przedmiotowego odszkodowania.

12. Płatność, odsetki, rozwiązanie umowy

12.1. Odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Afpro Filters Sp. z o.o. gotówką w dacie dostawy towaru lub dacie zakończenia prac, lub w terminie wskazanym na fakturze VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

12.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności na rzecz Afpro Filters Sp. z o.o., Afpro Filters Sp. z o.o. uprawniona jest do naliczenia odsetek za opóźnienie, w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego. Płatności Odbiorcy będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet zaległych należności ubocznych oraz kosztów dodatkowych związanych z zadłużeniem.

13. Prawo właściwe, właściwości sądu

13.1. Umowy zawarte pomiędzy Afpro Filters Sp. z o.o. a Odbiorcą podlegają prawu polskiemu.

13.2. W sprawach nie unormowanych w niniejszych Generalnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie polskie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

13.3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy Stronami na tle zawartych umów będą rozpatrywane przez Polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Afpro Filters Sp. z o.o.