YLEISET SOPIMUSEHDOT

Nämä ovat Afpro Filters Oy:n (y-tunnus: 2762067-2), joka on
suomalainen osakeyhtiö ja jonka rekisteröity kotipaikka on Lahti
(”Afpro Filters”), yleiset sopimusehdot.

 1. Yleistä
  1.1. Näissä ehdoissa ”Asiakas” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai
  oikeushenkilöä, joka on tehnyt tai aikoo tehdä sopimuksen
  Afpro Filtersin kanssa, sekä sellaisen henkilön edustajia.
  1.2. Näissä ehdoissa ”Toimeksianto” tarkoittaa jokaista
  toimeksiantoa, jonka mukaisesti tarjotaan sellaisia palveluita
  ja/tai tehdään sellaisia toimituksia, joita Asiakas on Afpro
  Filtersiltä tilannut.
  1.3. Nämä ehdot soveltuvat yksinomaisesti kaikkiin tarjouksiin ja
  sopimuksiin. Asiakkaan yleisten ehtojen soveltuminen on
  nimenomaisesti torjuttu.
 2. Tarjoukset
  2.1. Kaikki tarjoukset on annettu sitoumuksetta, ellei niistä muuta
  nimenomaisesti ilmene.
  2.2. Kaikki hinnat on määritelty siten, että ne sisältävät varauman
  hintojen muutoksesta. Hinnat ovat:
   Ex Works -toimituksella Afpro Filtersin varastolta
   ilman arvonlisäveroa, tuontitulleja sekä muita veroja,
  maksuja ja veloituksia
   ilman pakkaus-, lastaus-, kuljetus- ja vakuutuskuluja
  2.3. Asiakas takaa, että sen antamat tai sen puolesta annetut tiedot,
  piirustukset ja/tai laskelmat tarjoukseen liittyen ovat oikeita,
  riittäviä ja täsmällisiä.
 3. Immateriaalioikeudet ja luottamuksellisuus
  3.1. Kaikki annettujen tietojen ja aineistojen, tarjottujen palveluiden
  ja/tai toimitettujen tavaroiden immateriaalioikeudet säilyvät
  Afpro Filtersillä.
  3.2. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä (teknisiä) tietoja, jotka
  Afpro Filters on saattanut sen saataville, kuten suunnitelmia,
  piirustuksia ja malleja, muussa kuin ainoastaan omassa
  (sisäisessä) käytössään, sekä olla sallimatta kolmansien
  osapuolien tarkastaa tai tutkia niitä millään tavalla.
  3.3. Afpro Filtersin immateriaalioikeuksien tai kohdan 3.2.
  rikkomistilanteessa Asiakas on velvollinen maksamaan
  välittömästi 20.000 euron suuruisen sakon jokaisesta
  rikkomuksesta ja jokaisen päivän osalta, minkä ajan rikkomus
  jatkuu. Tämä sopimussakko ei rajoita Afpro Filtersin oikeutta
  täyteen korvaukseen sopimusrikkomuksen johdosta.
 4. Sopimus
  4.1. Sopimus tehdään, kun Afpro Filters on nimenomaisesti
  kirjallisesti hyväksynyt ja vahvistanut Toimeksiannon tai kun
  Afpro Filters on aloittanut Toimeksiannon toteuttamisen.
  Toimeksiantovahvistusta pidetään täysin sopimusta
  vastaavana.
  4.2. Kaikki lisäykset, muutokset, (suulliset) sopimukset ja/tai
  sitoumukset ovat Afpro Filtersiä sitovia ainoastaan, mikäli Afpro
  Filtersin edustaja on niitä koskevan sopimuksen
  asianmukaisesti kirjallisesti vahvistanut.
  4.3. Afpro Filters on oikeutettu käyttämään alihankkijoita
  toimeksiannon toteuttamisessa sekä laskuttamaan siihen
  liittyvät kulut Asiakkaalta sovitun hinnaston mukaisesti tai
  omakustannushintaan.
 5. Hintamuutokset
  5.1. Mikäli kolmen (3) kuukauden sisällä Toimeksiannon
  antamisesta sitä ei ole toimeenpantu, Afpro Filters on oikeutettu
  korottamaan hintaa. Mikäli tämä korotus on suurempi kuin 5 %,
  Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.
 6. Toimitus ja toimitus- sekä
  loppuunsaattamisaika
  6.1. Mikäli muusta ei ole sovittu, toimitus tapahtuu Ex Works Afpro
  Filtersin varastolta.
  6.2. Tavaroiden toimitus on tapahtunut, kun tavarat lähtevät Afpro
  Filtersin varastolta tai, toimituksen tapahtuessa kolmannen
  osapuolen toimesta, kun tavarat lähtevät kyseisen kolmannen
  osapuolen varastolta, tai kun tavarat ovat muutoin Asiakkaan
  hallussa, ellei muusta toimitusehdosta ole kirjallisesti sovittu.
  6.3. Afpro Filtersin toimesta tai sen puolesta suoritettu työn
  loppuunsaattaminen on tapahtunut, kun työ on saatu valmiiksi
  tai kun Asiakas ottaa sen käyttöön. Loppuunsaattamista eivät
  estä luonteeltaan vähäisiksi katsottavat viat tai
  keskeneräisyydet.
  6.4. Toimituksen oikea-aikaisuudella ei ole koskaan olennaista
  merkitystä, ja toimitusajat ovat ei-sitovia arvioita. Aikoja voidaan
  pidentää kohtuullisesti, mikäli Toimeksiannon laajuudessa ja/tai
  niissä olosuhteissa, joiden mukaisesti Toimeksianto
  suoritetaan, ilmenee muutoksia.
  6.5. Toimitus- tai loppuunsaattamisajan ylittäminen ei luo oikeutta
  korvaukseen.
  6.6. Mikäli toimitusaika tai päivä, jolloin korjatut tuotteet tulisi noutaa,
  umpeutuu ja Asiakas ei ole hyväksynyt tai noutanut tuotteita,
  tuotteet varastoidaan Asiakkaan omalla riskillä ja
  kustannuksella. Mikäli Asiakas ei ole noutanut tuotteita kolmen
  viikon kuluessa varastoinnista, Afpro Filters on oikeutettu
  myymään ja toimittamaan tuotteet kolmansille osapuolille ja
  saamaan niistä saadut myyntituotot rajoittamatta muita
  Toimeksiannon mukaisia oikeuksiaan.
 7. Kuljetus ja riskit
  7.1. Kuljetus tapahtuu Asiakkaan omalla riskillä ja kustannuksella.
  Asiakkaan on otettava vakuutus näitä riskejä kattamaan.
  7.2. Kohdan 6.2 mukaisen toimituksen tapahtumisesta lukien
  Asiakas vastaa tuotteiden kustannuksesta ja vaaranvastuusta
  myös silloin, kun tuotteet tulee vielä myöhemmin Afpro Filtersin
  toimesta tai sen puolesta käsitellä tai asentaa.
  7.3. Asiakas on vastuussa kaikista tappioista, jotka syntyvät
  sellaisten tuotteiden, joita käytetään Toimeksiannon
  täyttämisessä ja jotka on sijoitettu paikkaan, jossa toimia
  suoritetaan, katoamisen, varkauden tai vahingoittumisen
  seurauksena. Näin ei kuitenkaan ole, kun kysymys on
  tuotteista, joita käytetään Afpro Filtersin tai sen alihankkijan
  toimitiloissa.
 8. Ylivoimainen este
  8.1. Afpro Filters ei ole sidottu täyttämään velvoitteitaan suhteessa
  Asiakkaaseen, mikäli se on estynyt suoritukselta sellaisten
  olosuhteiden seurauksena, jotka eivät johdu sen virheestä
  eivätkä ole sen vastuulla lain, sitovan oikeustoimen tai tavan
  mukaisesti.
  8.2. Näissä ehdoissa ylivoimainen este tarkoittaa, sen lisäksi, mitä
  sillä ymmärretään laissa ja oikeustieteessä, kaikkia ulkoisia
  syitä, ennakoitavia tai ennakoimattomia, jotka ovat Afpro
  Filtersin kohtuullisen kontrollipiirin ulkopuolella, mutta joiden
  seurauksena Afpro Filters ei voi täyttää velvoitteitaan. Tällaisia
  tilanteita ovat lakot Afpro Filtersin liiketoiminnan alueella tai
  YLEISET SOPIMUSEHDOT – AFPRO FILTERS OY
  11.5.2016
  2 (2)
  kolmansien osapuolien liiketoiminnassa ja Afpro Filtersin
  toimittajien/asiakkaiden velvollisuuksien suorittamatta
  jättäminen. Afpro Filtersillä on myös oikeus tehdä väite
  ylivoimaisesta esteestä, mikäli olosuhde, joka estää
  sopimuksen mukaisen suorituksen ilmenee sen jälkeen, kun
  Afpro Filtersin olisi pitänyt täyttää velvoitteensa.
  8.3. Ylivoimaisen esteen jatkuessa Afpro Filters voi keskeyttää
  sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Mikäli ylivoimainen este
  jatkuu kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta, molemmat osapuolet
  ovat oikeutettuja purkamaan sopimuksen ilman velvollisuutta
  korvata tappioita toiselle osapuolelle.
  8.4. Siinä määrin kuin Afpro Filters on jo ylivoimaisen esteen
  alkaessa osittain täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa
  tai sen on mahdollista tehdä niin ja osasuorituksella on
  itsenäistä arvoa, Afpro Filters on oikeutettu laskuttamaan
  erikseen jo tehdystä tai tehtävästä työstä. Asiakas on
  velvollinen maksamaan kyseisen laskun niin kuin siitä olisi
  olemassa erillinen sopimus.
 9. Takuu
  9.1. Afpro Filters takaa tämän kohdan 9 ehtojen mukaisesti kuuden
  (6) kuukauden ajan toimituksesta tai loppuunsaattamisesta, että
  toimitetut tuotteet ja tehty työ ovat vastaavat laadultaan sitä,
  mitä voidaan katsoa sovitun. Kolmansien osapuolten tuotteille
  tai työlle annetaan takuu vain siltä osin, kuin kyseinen kolmas
  osapuoli on sitoutunut vastaavan takuuseen.
  9.2. Mitään takuuta ei anneta koskien väitettyjä puutteellisuuksia
  toimivuuden asteesta, koska toimivuus määritellään sellaisten
  olosuhteiden perusteella, jotka eivät ole Afpro Filtersin
  vaikutuspiirissä.
  9.3. Viat ja puutteet tulee ilmoittaa Afpro Filtersille kirjallisesti 14
  päivän kuluessa siitä, kun ne on havaittu. Ilmoituksessa täytyy
  yksilöidä vian tai puutteen luonne, laajuus ja (epäilty) syy. Jos
  näin ei toimita, takuu raukeaa.
  9.4. Takuuta ei anneta koskien normaalia kulumista, kun muutokset
  tai korjaukset on tehnyt kolmas osapuoli, tuotteita käytetään
  muuhun kuin tavalliseen käyttötarkoitukseen ja/tai kun on tehty
  virheellinen huolto, varastointi tai käyttö ei muutoin ole ollut
  ammattimaista.
  9.5. Takuuvaatimustilanteessa Afpro Filters voi oman valintansa
  mukaisesti joko korvata tuotteen uudella, korjata tuotteen tai
  antaa Asiakkaalle suhteellisen hyvityksen kyseisen laskun
  osasta.
  9.6. Takuuvaatimuksen olemassaolo ei rajoita Asiakkaan
  (maksu)velvollisuuksia eikä muodosta perustetta
  Toimeksiannon tai sopimuksen keskeyttämiselle tai
  purkamiselle.
 10. Vastuu
  10.1. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Afpro Filtersin
  vastuu on rajoitettu näiden ehtojen kohdassa 9 esitettyyn.
  Kaikissa tapauksissa Afpro Filtersin kokonaisvastuu on lisäksi
  rajoitettu 15.000 euroon tai 100 %:iin kyseessä olevan
  toimituksen arvosta, kumpi tahansa on alhaisempi.
  10.2. Afpro Filtersin vahingonkorvausvastuu ei ulotu sen
  kauppaedustajien tai jälleenmyyjien tekemiin virheisiin, mukaan
  lukien ko. tahojen tahallinen tai törkeän huolimaton toiminta.
  10.3. Afpro Filters ei ole vastuussa, kohdan 9.1 mukainen rajoitus
  mukaan lukien, välillisistä tai epäsuorista vahingoista (kuten
  menetetty tuotto, liiketoiminta tai tuotantoaika, Asiakkaan
  liikekumppanille aiheutuneet vahingot sekä muut luonteeltaan
  samantyyppiset varallisuusvahingot, joita Asiakas ja/tai
  kolmannet osapuolet ovat kärsineet).
  10.4. Asiakas vapauttaa Afpro Filtersin vastuusta ja sitoutuu
  korvaamaan ja pitämään sen vahingoittumattomana koskien
  kaikkia kolmansien osapuolten väitteitä tuotevastuuseen liittyen
  sekä väitteitä, jotka ovat välittömästi tai välillisesti yhteydessä
  Afpro Filtersin tekemään työhön tai toimittamiin tuotteisiin
  Toimeksiannon suorittamiseksi, tai jotka liittyvät tuotteiden
  käyttämiseen Asiakkaan tai kolmansien osapuolten toimesta.
  10.5. Tässä määritellyt vastuunrajoitukset eivät sovellu, mikäli
  kysymys on törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.
 11. Omistuksenpidätys
  11.1. Afpro Filters pysyy kaikkien toimittamiensa tuotteiden
  omistajana siihen saakka, kunnes Asiakas on täyttänyt kaikki
  velvollisuutensa niiden tuotteiden osalta, jotka on toimitettu tai
  toimitetaan sekä niiden töiden osalta, jotka on tehty tai tehdään,
  ja kyseisten sopimusten mukaisiin suorituksiin liittyvien
  väitteiden osalta.
  11.2. Asiakas on oikeutettu käyttämään tuotteita tai toimittamaan niitä
  edelleen normaalin liiketoimintansa puitteissa.
  Edelleenluovutustilanteessa Asiakkaan tulee käyttää
  omistuksenpidätysehtoa, jossa edunsaajana on Afpro Filters.
  11.3. Mikäli omistuksenpidätysehtoa ei voida panna täytäntöön,
  syystä riippumatta, Asiakas sitoutuu, ensimmäisestä
  vaatimuksesta lukien, asettamaan korvaavan esinevakuuden
  Afpro Filtersin hyväksi.
  11.4. Asiakas kantaa vaaranvastuun sovitun toimitusehdon
  mukaisesti. Mikäli tuotteet, jotka ovat omistuksenpidätyksen
  alaisia, tuhoutuvat tai vaurioituvat, Afpro Filters on oikeutettu
  saamaan vakuutuskorvauksen, jonka Asiakas vastaanottaa
  tuhoutumisen tai vaurioitumisen seurauksena. Tuhoutumisen
  tai vaurioitumisen sattuessa Asiakas on sidottu välittömästi
  ilmoittamaan siitä Afpro Filtersille. Asiakas on velvollinen Afpro
  Filtersin esittämästä ensimmäisestä vaatimuksesta siirtämään
  vakuutuskorvauksen ja korvaussaatavat Afpro Filtersille sekä
  allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat ja toimimaan muutenkin
  yhteistyössä kaikkien vaadittavien muodollisuuksien osalta.
 12. Maksut, korot ja purkaminen
  12.1. Maksun tulee tapahtua rahamääräisenä toimitusta tai
  loppuunsaattamista vastaan tai 30 päivän sisällä laskun
  päiväyksestä pankkisiirrolla tai siinä muodossa kuin Afpro
  Filters on määrännyt. Maksun kuittaaminen tai lykkääminen ei
  ole mahdollista.
  12.2. Siitä lähtien, kun Asiakas myöhästynyt maksujensa kanssa,
  Asiakas on velvollinen suorittamaan 1,5 % kuukausittaista
  korkoa sekä korvausta, joka kattaa oikeudenkäynnin
  ulkopuoliset kustannukset, joiden määrä on kiinteä 15 %
  pääomasta, mutta kuitenkin vähintään 250 euroa. Maksut
  käytetään ensin korkoihin ja oikeudenkäynnin ulkopuolisiin
  kustannuksiin.
  12.3. Mikäli Asiakas menettää omaisuutensa määräysvallan tai
  vaatimus sellaisesta on esitetty, Afpro Filters on oikeutettu
  purkamaan sopimukset. Selvitysmiehellä tai pesänhoitajalla ei
  ole kohdassa 11.2 mainittua valtaa.
 13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
  13.1. Kaikkiin tarjouksiin, sopimuksiin ja niiden mukaisiin suorituksiin
  sovelletaan yksinomaisesti Suomen lakia (pois lukien sen
  lainvalintasäännöt, CISG ja muut soveltuvat kansainväliset
  sopimukset).
  13.2. Kansainvälisen kaupan termien tulkinnan osalta soveltuvat
  Kansainvälisen kauppakamarin laatimat Incoterms-ehdot.
  13.3. Näistä ehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-
  Hämeen käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena, ellei Afpro
  Filters valitse toista tuomioistuinta.