Kalkulacje

 W tym rozdziale opisano różne wzory, które mogą być wykorzystane do ustalenia różnych aspektów związanych z działaniem filtrów. Współczynnik zużycia energii, wydajność, filtrację i przepuszczalność filtrów omówiono kolejno poniżej.

Zużycie energii

Największym kosztem w dziedzinie filtracji jest zużycie energii. Około. 70 procent ogólnych kosztów można przypisać do zużycia energii w systemie filtracyjnym. Obliczanie zużycia energii w związku z tym zapewnia wyraźny wgląd całkowitych kosztów eksploatacji. Zużycie energii jest wyrażane w kilowatogodzinach (kWh), które mogą być pomnożone przez obowiązujące stawki energii do obliczania kosztów w złotówkach. Ważne aspekty w związku z tym jest objętość powietrza przepływającego przez szafę do uzdatniania powietrza, średnia wytrzymałość filtra, godziny pracy i ostatecznie efektywność wentylatora. Ten ostatni aspekt generalnie waha się od 0,6 do 0,7.

IMG-Calculation_1

E : zużycie energii (kWh)

q : przepływ powietrza

P: średni spadek ciśnienia

t :czas pracy (h)

n: wydajność wentylatora

Obliczenia

Skuteczność filtrów (sprawność filtra)
Niezależnie od zużycia energii, wydajność filtra jest bardzo ważna. Obliczenia te są wykorzystywane w celu ustalenia procentu cząstek przechywconych przez filtr. Klienci mają możliwość przeprowadzenia tego testu w laboratorium AFPRO Filters.

IMG_Calculation_2

I = ilośc cząstek stałych przed filtrem

E = ilośc cząstek stałych za filtrem

Przepuszczalność i penetracja (%)

Współczynnik przenikania filtra jest innym sposobem wyrażania jego jakości. Jest obliczana poprzez podzielenie stężenia cząstek mierzonej za filtrem przez zmierzone stężenie z przed nim.

IMG_Calculation_3

I = ilośc cząstek stałych przed filtrem

E = ilośc cząstek stałych za filtrem

Kontakt